ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. Dokter Elke- Elke Struiwig KvK 82046921

1.2. Klant: de persoon, die met Dokter Elke een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.4. Diensten: alle diensten die Dokter Elke voor de klant uitvoert. Als (leefstijl) coach begeleidt ze online en offline personen over het onderwerp leefstijl en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast biedt ze producten aan die met deze onderwerpen te maken hebben.

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dokter Elke en klant waarbij Dokter Elke de dienst zal uitvoeren.

1.6. Particuliere klant: de persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.7. Zakelijke klant: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.

1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.

1.9. Schriftelijk: per e-mail en digitale berichtgeving.

1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Dokter Elke.

1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Dokter Elke worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.

1.12. Website: www.dokterElke.nl

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

2.1. Deze algemene voorwaarden worden toegepast op alle overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2. Door akkoord te gaan voor het ontvangen van de nieuwsbrief of online een bestelling op de website van Dokter Elke te plaatsen, verklaart de klant akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

2.3. Indien de afspraken, die bij de samenwerking gemaakt zijn, niet overeenkomen met de algemene voorwaarden, zullen de afspraken voorrang krijgen op de algemene voorwaardes.

2.4. Deze voorwaarden is ook van toepassing op leveranciers of derden, die door Dokter Elke zijn ingehuurd.

2.5. De algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden teniet gedaan.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

3.1. Offertes zijn geldig tot de aangegeven datum op de offerte. Indien er geen termijn wordt aangegeven op de offerte, is de offerte 1 maand geldig. Indien binnen deze termijn de offerte niet is betaald, vervalt de offerte of het aanbod.

3.2. Op de offerte staat welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is aan dokter Elke. De prijzen uit de offerte gelden alleen voor de offerte genoemde periode.

3.3. Overeenkomsten op uurbasis worden zonder opzegtermijn aangegaan. De klant en Dokter Elke kan op elke moment deze samenwerking opzeggen.

3.4. De prijzen genoemd in de offerte geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5.De klant dient een aanbetaling van 50% te doen alvorens de opdracht wordt uitgevoerd.

3.6. Indien gewerkt wordt met een deadline wordt deze in de offerte aangegeven. Indien Dokter Elke bij de levering van haar dienst afhankelijk is van een derden en hierdoor de deadline niet behaald wordt, kan dokter Elke de deadline verschuiven zonder overleg.

3.7. Indien blijkt dat de klant verkeerde gegevens heeft verstrekt bij de aanvraag of overeenkomst, heeft Dokter Elke het recht om andere voorwaardes en prijzen te stellen voor haar diensten/ producten.

3.8. De diensten en producten, die Dokter Elke aanbiedt worden in euro’s betaald.

3.9. Workshops en coachsessies dienen bij de overeenkomst vooruitbetaald te worden.

3.10. Dokter Elke heeft het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen stijgen na de overeenkomst, heeft de klant het recht om de samenwerking te beëindigen vanaf de datum dat de prijsverhoging ingaat. De prijsverhoging ten gevolge van een wettelijke regeling is hierbij uitgesloten.

3.11. Indien op een offerte een vergissing is gemaakt of een typefout heeft plaatsgevonden, is Dokter Elke hier niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor.

3.12. Indien er veranderingen plaatsvinden kan Dokter Elke wijzigingen aanbrengen aan de overeenkomst dan wel prijzen hierop aanpassen.

3.13. Als een traject een bepaalde duur is, kan de klant, na het verstrijking van deze periode, geen aanspraak maken op het niet of nog niet genoten onderdelen van de opdracht.

ARTIKEL 4. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR  Dokter Elke

4.1. Dokter Elke garandeert dat ze haar opdracht naar haar beste kunnen uitvoert.

4.2. Dokter Elke zorgt ervoor dat de klantengegevens veilig worden opgeslagen zodat niemand bij deze gegevens kan, behalve zij.

4.3. Indien een klacht wordt ingediend over een product of overeenkomst gaat Dokter Elke in overleg met de klant om tot een passende oplossing voor beide partijen te komen.

4.4. Dokter Elke heeft het recht om voor promotie doeleinden reviews met naam en toenaam te publiceren indien hier vooraf schriftelijk akkoord voor is gegeven door de betroffen persoon.

4.5. Dokter Elke heeft het recht om bij klanten, die niet of gedeeltelijk hun factuur betalen deelname uit te stellen of te beëindigen.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR KLANT, HERROEPINGSRECHT

5.1. De klant moet zich houden aan deze voorwaarden, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt op papier.

5.2. Dokter Elke wordt door de klant van alle juiste gegevens voorzien die nodig zijn om de overeenkomst juist uit te voeren. De klant is verplicht om te zorgen dat Dokter Elke ter allertijden de juiste gegevens in handen heeft. Indien persoonsgegevens of bedrijfsgegevens of overige informatie gewijzigd wordt, is de klant verplicht om Dokter Elke op de hoogte te stellen.

5.3. Als in uitzondering op artikel 5.2 voor de overeenkomst de benodigde gegevens niet tijdig aan Dokter Elke wordt verstrekt, heeft Dokter Elke het recht om de samenwerking te beëindigen, uit te stellen en/of de extra kosten, die voortvloeien uit de vertraging in rekening te brengen bij de klant.

5.4. Dokter Elke wordt door de klant schriftelijk op de hoogte gebracht als er wijzigingen zijn van de persoonlijke gegevens zoals naam, adres, email en indien van toepassing haar bankrekeningnummer.

5.5. Indien een klant een klacht heeft over de door Dokter Elke geleverde diensten en/ of producten dient de klant deze klacht binnen 7 dagen na het leveren van de dienst of binnen 30 dagen na volledige afronding van de opdracht kenbaar te maken. De klant vrijwaart Dokter Elke een half jaar na levering van alle klachten naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.

5.6. De klant is zelf verantwoordelijk om kopieën te maken van alle materialen/ gegevens omschreven in artikel 5.2. Bij verlies van materialen/ gegevens is Dokter Elke niet aansprakelijk voor de daaruit vloeiende gevolgen.

5.7. Indien Dokter Elke inloggegevens verstrekt aan de klant is de klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Dokter Elke is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag er vanuit gaan dat de klant, de enige is, die de inloggegevens gebruikt.

5.8. Alle informatie, die tijdens de overeenkomst tussen de klant, een derden en Dokter Elke is gedeeld, is vertrouwelijk. De klant en Dokter Elke zijn verplicht tot geheimhouding. Alle persoonlijke informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt. .

5.9. De klant kan binnen 14 dagen de overeenkomst, die betrekking heeft op de aankoop ontbinden. Dokter Elke mag vragen naar de onderliggende reden, maar de klant is niet verplicht tot het geven van een reden.

5.10. Als de klant gebruik wil maken van de herroepingsrecht, dient hij/ zij dit te melden binnen de bedenktermijn aan Dokter Elke. Indien het gaat om een levering, geeft de klant toestemming tot levering van de diensten nadat Dokter Elke hier expliciet om heeft gevraagd. .

5.11. Indien het herroepingsrecht wordt gebruikt, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

5.12. De klant is verantwoordelijk om de herroepingsrecht tijdig uit te voeren.

5.13. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van bedenktijd of de herroepingsrecht bij aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus/coaching. Bij betaling krijgt de klant direct toegang tot haar digitale product. De klant gaat bij aankoop akkoord dat zij afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

5.14. Dokter Elke kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht. Hiervan zal de klant op de hoogte worden gebracht voordat de overeenkomst gesloten is.

 

ARTIKEL 6. LEVERING EN LEVERTIJD

6.1. De leveringstermijn die gehanteerd wordt varieert per opdracht en wordt in overleg met de klant bepaald.

6.2. Dokter Elke kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de leveringstermijn overschreden wordt.

6.3. Indien Dokter Elke de levertermijn met meer dan 30 dagen overschrijdt, heeft de klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.

6.4. De klant beoogd datgene te doen zodat een tijdige levering door Dokter Elke mogelijk is. Dit doet ze door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 5.2.

6.5. Dokter Elke heeft aan de leveringsplicht voldaan zodra de geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden.

 

ARTIKEL 7. BETALING
7.1. De betalingsverplichting van de klant start wanneer de overeenkomst tot stand komt.

7.2. Alle facturen verzonden door Dokter Elke dienen binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.3. Als een klant niet tijdig betaald, is de klant in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.

7.4. Indien niet tijdig betaald wordt, kan Dokter Elke haar werkzaamheden stil zetten tot het moment van betaling. Indien meerdere keren niet tijdig betaald wordt, kan Dokter Elke besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.

7.5. Een niet tijdig betalende klant, zal naast het openstaande bedrag ook verplicht zijn om ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW te betalen. Daarnaast zullen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof ook vergoed worden door de klant.

7.6. De betaling van de factuur is direct opeisbaar indien de klant failliet wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag wordt gelegd op vermogensbestanddelen van de klant, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7.7. Dokter Elke heeft in bovenstaande gevallen het recht om de overeenkomst of gedeelte van de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of uit te stellen, zonder recht op vergoeding van schade voor de klant die hierdoor mocht ontstaan.

7.8. Dokter Elke stuurt elektronisch haar facturen.

7.9. Indien de klant niet eens is met de verzonden factuur kan hier uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum een schriftelijk bezwaar voor worden ingediend. Na ontvangst zal Dokter Elke verder onderzoek doen naar de juistheid van het bedrag. Bezwaren tegen de verzonden facturen stellen de betalingsverplichting niet uit.

7.10. Alle producten en diensten blijven eigendom van Dokter Elke totdat het verschuldigde bedrag aan Dokter Elke volledig is betaald. Te allen tijde met inachtneming van artikel 8.

 

ARTIKEL 8. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

8.1. Alle intellectuele eigendom zijn uitsluitend voor Dokter Elke. Hieronder vallen de cursussen, adviezen, workshops, documenten, offertes, onlinetrainingen, boeken, e-books, foto’s, video’s, luisterfragmenten en lesmateriaal.

8.2. De producten en diensten van Dokter Elke mogen niet gedeeltelijk of geheel worden verspreid of doorverkocht tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

8.3. De website, waaronder valt de teksten, afbeeldingen, merken, domeinnaam, is eigendom van Dokter Elke en wordt beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrecht. Het is verboden om de website of een gedeelte van de website te verveelvoudigen en te publiceren zonder toestemming van Dokter Elke.

8.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen zijn exclusief eigendom van Dokter Elke, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

8.5. Dokter Elke is niet verantwoordelijk voor de berichten, die de klanten op de server, website van Dokter Elke of op facebook plaatsen. Indien de informatie, die door een klant geplaatst is in strijd is met de wet en regelgeving of inbreuk maakt op de rechten van derden, zal de klant alle verantwoordelijkheid op zich nemen en Dokter Elke vrijwaren van enige aansprakelijkheid op schadevergoeding.

8.6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 8.2 en artikel 8.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

8.7. Bij overtreding heeft Dokter Elke recht op een vergoeding, ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

 

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1. Dokter Elke kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de niet behaalde resultaten of de mate waarin de diensten bijdraagt aan het door de klant en Dokter Elke gestelde doel.

9.2. De klant is altijd zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van taken.

9.3. Als Dokter Elke toch aansprakelijk wordt gesteld, zal de aansprakelijkheid beperkt worden tot de vergoeding van maximaal 2 keer het bedrag van de voor die overeenkomst gedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag kan niet hoger zijn dan €300,- en is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag wat de verzekeraar Dokter Elke uitkeert. Als er sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de laatste betaalde factuur van de klant.

9.4. Als aanvulling op artikel 9.3; Dokter Elke is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

 • de kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dokter Elke aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Dokter Elke toegerekend kunnen worden:
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

9.5. Dokter Elke is niet aansprakelijk voor indirecte schade die voortvloeit uit de geleverde diensten en/ of producten.

9.6. Dokter Elke is niet aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

9.7. Dokter Elke is niet aansprakelijk voor schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze zijn ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van `Dokter Elke

ARTIKEL 10. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
10.1. Dokter Elke hoeft haar verplichtingen uit de overeenkomt niet na te komen indien dit door overmacht onmogelijk is geworden. Als de onmacht gedurende een periode van 90 dagen aanwezig blijft, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden. Alle prestaties, die totdat moment geleverd zijn worden dan in verhouding afgerekend.

10.2. Dokter Elke werkt samen met een derden. Hierop heeft Dokter Elke weinig tot geen invloed. Dokter Elke is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de prestaties van een derde partij. Dokter Elke kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die voortvloeit uit een situatie waarbij tekortkoming van een derde partij te wijten is.

10.3. Onder overmacht wordt verstaan alles wat daaromtrent in de wet is aangenomen.

10.4. Overmacht betekent elke van de wil van Dokter Elke onafhankelijke omstandigheid. Dit geldt ook als tijdens het tot stand komen van de overeenkomst de overmacht reeds te voorzien was waardoor de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert is. Hieronder valt ook werkstaking, ziekteverzuim van personeel van Dokter Elke, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Dokter Elke, wanprestatie door leveranciers, andere ernstige storingen in het bedrijf van Dokter Elke of diens leveranciers.

10.5. Dokter Elke heeft bij overmacht het recht om de termijn van levering te veranderen of de overeenkomst (vroegtijdig) te beëindigen zonder dat Dokter Elke in welke vorm dan ook verantwoordelijk gehouden kan worden van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 11. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

11.1. Voor een bepaalde tijd wordt de overeenkomst aangegaan. Tenzij er schriftelijke andere afspraken hierover zijn gemaakt.

11.2. Tussentijdse opzeggingen van de overeenkomst van de klant is onmogelijk, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.

11.3. Beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen als de andere partij, na een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming/toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

11.4. Als uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 7.3 kan Dokter Elke de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen als zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

 • aan klant (voorlopige) uitstel van betaling wordt verleend;
 • ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
 • het vermoeden bestaat dat klant de betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst niet kan voldoen;
 • klant de openbare orde of de goede zeden overschrijdt,
 • klant de rechten van derden overtreedt.
 • klant het tegenoverstelde handelt van de richtlijnen of aanwijzingen van Dokter Elke;
 • klant niet reageert op correspondentie per e-mail of telefoon;
 • bij recidiverende betalingsproblemen.

Indien een samenwerking beëindigt wordt zoals bepaald in dit artikel, zal de klant geen recht hebben op enige schadevergoeding.

11.5. Indien klant op het moment van het beëindigen van de overeenkomst als bedoeld in artikel 11.3 en 11.4 al prestaties heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarbij horende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die gefactureerd zijn door Dokter Elke vóór de ontbinding in verband met hetgeen zij reeds heeft uitgevoerd, blijven verschuldigd en worden op het moment van het beëindigen van de overeenkomst direct opeisbaar.

11.6. Dokter Elke heeft het recht haar algemene voorwanden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Als Dokter Elke haar voorwaarden wijzigt, stelt ze de klant hiervan op de hoogte. De klant heeft vervolgens het recht om de samenwerking te beëindigen vanaf het moment dat ze op de hoogte zijn van de nieuwe algemene voorwaarden tot ten hoogste 7 dagen na de ingang van de nieuwe algemene voorwaarden.

 ARTIKEL 12. CONFORMITEIT

12.1. Dokter Elke zal tijdens de samenwerking zoveel mogelijk het resultaat nastreven wat tijdens de offerte beoogd is. Indien de geleverde resultaten niet overeenkomen met de beoogde resultaten, zal de klant en Dokter Elke samen beslissen hoe ze alsnog tot de beoogde resultaten zullen komen.

12.2. Aanvullend op artikel 12.1, de kosten voor het extra werk om de beoogde resultaten te behalen, zullen gefactureerd worden aan de klant. Het normale tarief van Dokter Elke zal hiervoor gehanteerd worden. Echter als de klant Dokter Elke kan laten inzien dat het beoogde resultaat niet behaald is door gebrekkige uitvoeren, zal geen tarief gedeclareerd worden.

12.3. Indien door gebrekkigheid van Dokter Elke het beoogde resultaat niet behaald is, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 13. BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, CURSUSSEN, WORKSHOPS EN COACHING Dokter Elke

13.1. Het is verboden dat de klant soortgelijke trajecten of cursussen al dan niet met referenties aan gaat bieden of gaat geven.

13.2. De klant heeft geen enkel recht of verplichting ten aanzien van de cursus. Het handelen van de klant naar aanleiding van de cursus is voor z’n eigen rekening en risico. Dokter Elke is niet aansprakelijk voor de manier hoe klanten haar methode in de praktijk tot uitvoering brengen.

13.3. Indien de klant haar betalingsverplichting niet nakomt heeft Dokter Elke het recht om de deelname te stoppen totdat zij of hij aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

13.4. Indien de klant maar gedeeltelijk deelneemt of tussentijds de overeenkomst beëindigt, vindt er geen (gedeeltelijke) terugbetaling plaats.

13.5. De klant houdt na het beëindigen van de cursus beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Als Dokter Elke besluit het materiaal te verwijderen of te veranderen van website, stelt Dokter Elke haar klant hier één maand voorafgaand via het bij Dokter Elke meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.

13.6. De verstrekte inloggegevens betreffend de online trajecten mogen nooit met een derden worden gedeeld.

13.7. Indien de klant een coaching sessie, binnen 2 werkdagen annuleert zonder dat er een andere datum overeengekomen wordt, is de klant verplicht tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde tijd:

 • annulering 6 dagen voor de afspraak; de klant is verplicht om 50% van de overeengekomen bedrag te betalen
 • annulering binnen 48 uur voor de afspraak; de klant is verplicht om 100% van de overeengekomen bedrag te betalen;

13.8. Dokter Elke is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van een workshop/cursus. Ze kan dus niet aansprakelijk worden gesteld. Het ondergaan van de coaching sessies vallen volledig onder het eigen risico van de klant.

13.9. Terugbetaling van een aangeschafte ticket voor een workshop/ cursus of sessie van Dokter Elke is slechts mogelijk voor een particuliere klant. De klant heeft het recht het deelnamebewijs aan een ander persoon te verkopen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.

13.10. Dokter Elke heeft het recht om deelnemers te verwijderen van de workshop/ cursus of sessie als ze de workshop/ cursus of sessie belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

13.11. Dokter Elke houdt het recht om de workshop / cursus te annuleren als er niet voldoende aanmeldingen zijn. De klant zal het betaalde factuurbedrag binnen 14 dagen terugbetaald krijgen tenzij direct een andere workshopdatum beschikbaar komt.

13.12. Als (zoals genoemd in artikel 13.11) Dokter Elke genoodzaakt is om de workshop te verplaatsen, zal de klant het recht behouden op aanwezigheid voor de workshop voor de nader te bepalen datum zonder dat de klant recht heeft op restitutie van eventueel betaalde gelden.

 ARTIKEL 14. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

14.1. Als een regel van de algemene voorwaarden niet geld, zullend de andere regels van de algemene voorwaarden wel volledig van kracht blijven en zal Dokter Elke en de klant samen bespreken welke nieuwe regel de niet geldende regel zal vervangen.

14.2. Als de klant in zijn opdracht algemene voorwaarden heeft, die afwijken van de algemene voorwaarden van Dokter Elke, zullen de voorwaarden van de klant alleen bindend zijn indien ze schriftelijk door Dokter Elke zijn goedgekeurd.

14.3. Als Dokter Elke ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar geen rechten aan ontleend worden.

14.4. Voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.

14.5. Een klant kan alleen de rechten en plichten, die voortvloeien uit een overeenkomst op een derden overdragen indien Dokter Elke hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

14.6. Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dokter Elke partij is.

14.7. Verschillen tussen de klant en Dokter Elke zullen eerst in onderling overleg worden opgelost voordat er beroep wordt gedaan op de rechter.

14.8. In eerste instantie zal een bevoegde rechter in het Arrondissement Zuid-Nederland, kennis nemen van de geschillen tussen Dokter Elke en de klant.